لیست شماره تماس های بخش مهندسی شیمی

برای تماس با دانشگاه از خارج شهر کرمان پیش شماره 034 را واردکنید
نام و نام خانوادگی سمت بخش /واحد شماره داخلی شماره مستقیم /فاکس
خانم فاطمه زاده کفاش دفتر بخش مهندسی شیمی 4380 32118298
خانم مهندس مصطفوی کارشناس مهندسی شیمی 4376
خانم مهندس نامجو کارشناس بخش مهندسی شیمی 4383
آقای دکتر صرافی هیئت علمی مهندسی شیمی 4386
آقای دکتر سلطانی هیئت علمی مهندسی شیمی 4385
آقای دکتر محبی ریاست بخش مهندسی شیمی 4382 32118298
خانم دکتر بختیاری هیئت علمی مهندسی شیمی 4377
آقای دکتر کامیابی هیئت علمی مهندسی شیمی 4388
آقای دکتر هاشمی هیئت علمی مهندسی شیمی 4389
آقای دکتر میراولیایی هیئت علمی مهندسی شیمی 4384
آقای دکتر مرادی هیئت علمی مهندسی شیمی 4384
آقای دکتر افصحی هیئت علمی مهندسی شیمی 4378
خانم دکتر دانافر هیئت علمی مهندسی شیمی 4392
آقای دکترقادر هیئت علمی مهندسی شیمی 4338
آزمایشگاه عملیات حرارتی مهندسی شیمی 31322579
خانم مهندس کامیابی کارشناس مهندسی شیمی 4376
آزمایشگاه شیمی فیزیک مهندسی شیمی 31322578