دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 155 نتیجه
از 8
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الودگی هوای پیشرفته 4068809 3 کارشناسی ارشد 01 علی محبی | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/27 (17:30 - 19:30)
طراحی راکتورهای شیمیایی پیشرفته 4068803 3 کارشناسی ارشد 02 محمدمهدی افصحی | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/03 (17:30 - 19:30)
انتقال جرم پیشرفته 4068806 3 کارشناسی ارشد 01 عطااله سلطانی گوهرریزی | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/31 (17:30 - 19:30)
ریاضیات پیشرفته 4068804 3 کارشناسی ارشد 01 حسن هاشمی پور رفسنجانی | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/22 (17:30 - 19:30)
ترمودینامیک پیشرفته 4068807 3 کارشناسی ارشد 01 ستار قادر | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/25 (17:30 - 19:30)
پدیده های انتقال پیشرفته 9068001 3 کارشناسی ارشد 01 علی محبی | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/30 (17:30 - 19:30)
کاربردریاضیات درمهندسی شیمی 1414160 3 کارشناسی بخش مهندسی شیمی 01 حسن هاشمی پور رفسنجانی | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/07 (07:30 - 09:30)
بازیافت و جدا سازی مواد زیستی 4068018 3 کارشناسی ارشد 01 فرشته بختیاری | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/24 (17:30 - 19:30)
کارگاه نرم افزارمهندسی شیمی 1414228 1 کارشناسی بخش مهندسی شیمی 02 ستار قادر هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
کارگاه نرم افزارمهندسی شیمی 1414228 1 کارشناسی بخش مهندسی شیمی 01 ستار قادر هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
طراحی راکتورهای شیمیایی 1414215 4 کارشناسی بخش مهندسی شیمی 01 محمدمهدی افصحی | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/05 (07:30 - 09:30)
دینامیک سیالات محاسباتی 9068006 3 کارشناسی ارشد 01 عطااله سلطانی گوهرریزی | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/22 (17:30 - 19:30)
سامانه های رهایش کنترل شده دارو 9068009 3 کارشناسی ارشد 01 محمد هادی نعمت اللهی | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1400/03/22 (17:30 - 19:30)
انرژی و محیط زیست 1414010 3 کارشناسی بخش مهندسی شیمی 01 محمدرضا میر اولیائی | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/27 (07:30 - 09:30)
ریاضی مهندسی 1414209 3 کارشناسی بخش مهندسی شیمی 02 فرشته بختیاری | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1400/03/25 (15:30 - 17:30)
بیوتکنولوژی محیط زیست 4068017 3 کارشناسی ارشد 01 سیداحمد عطائی | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1400/03/27 (17:30 - 19:30)
مکانیک سیالات 1 1414202 3 کارشناسی بخش مهندسی شیمی 01 علی محبی | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1400/03/29 (09:30 - 11:30)
اصول مهندسی مخازن هیدروکربوری 1414301 3 کارشناسی بخش مهندسی شیمی 01 امیراحسان فیلی منفرد | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/06 (13:30 - 15:30)
اصول مهندسی تصفیه اب وفاضلاب 1414300 3 کارشناسی بخش مهندسی شیمی 01 سیداحمد عطائی | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/03 (17:30 - 19:30)
انتقال حرارت 1 1414208 3 کارشناسی بخش مهندسی شیمی 01 عطااله سلطانی گوهرریزی | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/25 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 155 نتیجه
از 8