ریاست بخش مهندسی شیمی


 نام و نام خانوادگی: علی محبی
 رتبه علمی: استاد
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 مدت تصدی: از 96 تاکنون
 تلفن: 034-32118298
 پست الکترونیکی: amohebbi2002@yahoo.com
     

 


رؤسای قبلی 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

امیر صرافی  دانشیار   دکترا  از 93 تا 96  sarafi@uk.ac.ir
حسن هاشمی پور رفسنجانی  استاد  دکترا  از 88 تا 93  h-hashemipour@uk.ac.ir
 علی محبی  استاد  دکترا  از 84 تا 88  amohebbi2002@yahoo.com
 عطاالله سلطانی گوهرریزی  استاد  دکترا  از 78 تا 84 a.soltani@uk.ac.ir
علی مرادی   دانشیار  دکترا  از 76 تا 78   moradi@uk.ac.ir
محمد مهدی افصحی استادیار  دکترا  از 74 تا 76  afsahi@uk.ac.ir