فرم ها و آیین نامه ها


فایل هاو فرم ها


فایل هاو فرم های عمومی


دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (فایل PDF)


دوره کارشناسی ارشد و دکتری


پروپوزال کارشناسی ارشد (فایل DOC)
پروپوزال دکتری (فایل DOC)

فرم انتخاب واحد دانشجویان دکتری (فایل WORD)
فهرست دروس کلیه گرایش ها برای ورودی‌های قبل از 95 (فایل PDF)
فرم صورت جلسه ارائه سمینار (فایل PDF)
فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری (فایل PDF)
قوانین آموزشی ارشد 94 به بعد (فایل PDF)
فرم تایید مقاله کارشناسی ارشد (فایل DOC)
فرم تایید مقاله دکتری (فایل DOC)
فرم توزیع پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری (فایل PDF)

فرم صورتجلسه دفاع دانشجویان ارشد(WORD)

درخواست مجوز استفاده از خوابگاه در ترم تابستان (فایل PDF)

لیست دروس کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  کلیه گرایش ها برای ورودی 95 به بعد (فایل PDF)

لیست دروس دکتری مهندسی شیمی (فایل PDF)

سرفصل دروس کارشناسی ارشد ودکتری مهندسی شیمی (فایل PDF)


دوره کارشناسی


جدول دروس 94 به بعد (فایل PDF)
جدول دروس ما قبل 94 (فایل PDF)
برنامه دروس ترمی پیشنهادی  ورودی قبل از 94 (فایل PDF)

برنامه ترمی پبشنهادی بخش مهندسی شیمی ورودی بعد از94 (فایل PDF)

سرفصل دروس کارشناسی (فایلPDF)