کارشناسان


  نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن پست الکترونیکی
مهدیه مصطفوی   کارشناس ارشد آموزش 32114041
داخلی4376
 mahdieh_mostafavi@yahoo.com
فاطمه زاده کفاش   مدیر دفتر ریاست بخش 32118298  
آرام نامجو باغینی   کارشناس ارشد آموزش 32114041
داخلی4383
a1_nam2000@yahoo.com
سعیده کامیابی   کارشناس ارشد آموزش

32114041

داخلی 4376

saidehkamyabi@gmail.com